ReadyPlanet.com
dot dot
Call Center
อาคเนย์ประกันชีวิต article

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

            โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง  ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาดังต่อไปนี้

     เงื่อนไขทั่วไป

   1.คำนิยาม    เพื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้

                         1.1 "บริษัท"   หมายความถึง   บริษัทที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้

                         1.2 "ผู้ถือกรมธรรม์หมายความถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

                          นี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

                          1.3 "ผู้เอาประกันภัย" หมายความถึง  บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์

                           ประกันภัยและหรือเอกสารแนบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้

                          1.4 "ตารางหมายความถึง  ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

                          1.5 "อุบัติเหตุหมายความถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย

                          และทำให้เกิดผล ที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

                          1.6 "ความบาดเจ็บหมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ

                          ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น

                          1.7 "ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง" หมายความถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่

                          การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

                    1.8 "ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ"หมายความถึงความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้

                   เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาทุพพลภาพ

                   ถาวรสิ้นเชิงหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

                   1.9 "ระยะเวลาการเดินทาง" หมายความถึง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัย

                   ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย

                        1.9.1 กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดิทางกลับถึงที่อยู่อาศัย  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

                         1.9.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ( Inbound ) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดำเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอา

                        ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย  เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ทั้งนี้การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจ  คนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสำคัญ

  2.  ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย     

       กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาจะต้องได้รับความยินยอม

  จากบริษัทและได้ออกบันทึกสลักหลังแนบไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้วจึงจะสมบูรณ์

  3. ขอบเขตของระยะเวลาคุ้มครอง

        กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามคำจำกัดความ "ระยะเวลาการเดินทาง"   ทุกครั้ง ที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางภายในระยะเวลาประกันภัย   

โดยจำกัดระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน

การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบินที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับได้ภายในกำหนดวันกลับ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามคำจำกัดความ ระยะเวลาการเดินทาง

   4.การแจ้งอุบัติเหตุ

       ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควร จึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

  5. การส่งหลักฐานความเสียหาย

  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย  ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ   ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่นให้ส่งหลักฐาน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว

  สำหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอื่นแต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จ พร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัทได้

   6.การตรวจทางการแพทย์

          บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยในระหว่างที่บริษัทพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามที่เห็นสมควรรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

     7. การจ่ายค่าทดแทน

         ค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 20 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็นแต่ทั้งนี้จะไม่เกิน  90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

    ภาระในการพิสูจน์ว่า การเรียกร้องค่าทดแทนไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหน้าที่ของบริษัท ในการนี้ผู้ถือกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องให้ข้อเท็จจริงและความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร  

    หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ ดอกเบี้ยให้ อีกในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี

ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

 8.การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย

       ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบก่อนการเดินทาง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความจริง หน้าที่ในการพิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัย

  9.การคำนวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

    ในกรณีที่มีการทำประกันภัยเป็นรายปี บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันเบื้องต้น  ดดยประมาณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนผู้เอาประกันภัย

และระยะเวลาการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยบริษัทจะทำการปรับปรุงเบี้ยประกัน โดยคำนวณจากจำนวนเงินเอาประกัน จำนวนผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง

  10. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

    ในกรณีที่มีข้อพิพาท  ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่าง ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

   11. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

  ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน

   12.การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย

      12.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีที่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักดอกเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

     12.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักดอกเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได่ใช้บังคับมาแล้วออกตามดอกเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

    

 

ระยะเวลาประกันภัย

 (ไม่เกิน/เดือน)

ร้อยละ

เบี้ยประกันภัยเต็มปี

 

1
15
2
25
3
35
4
45
5
55
6
65
7
75
8
80
9
85
10
90
11
95
12
100

 

    13.เงื่อนไขบังคับก่อน

         บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้ถือกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

    ข้อตกลงคุ้มครอง

          การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้น ระหว่างระยะเวลาการเดินทางและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้.-

   ข้อ 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

                ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ  หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

 1.1             100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต

 1.2             100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไป 

              ติดต่อ   กันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า

                   ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 1.3             100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง

 1.4             100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

 1.5             100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง

 1.6             100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง

 1.7             60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ

 1.8             60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า

 1.9             60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสายตาหนึ่งข้

       การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น  โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่ สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไปบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้
เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น

   ข้อ 2. การรักษาพยาบาล

           ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมาย

หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต  บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์

นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล  แต่ไม่รวมถึงการจ้าง พยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทต้องรับผิด

ที่ระบุไว้ในตาราง  แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐ  หรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว

บริษัทจะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

   ก.       ข้อยกเว้น
 

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1.)           ความสูญเสีย  หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก  หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไป

        การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

       คำว่า ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรานั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน เลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

         การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

        . การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผล ที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

        การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม  เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

        ประกันภัย   นี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย

         การแท้งลูก

           ฉ.  การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัต

          . การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

          . อาหารเป็นพิษ

          . การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis)  

           กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis)   และภาวะ Spondylolysis

           เว้นแต่มีการแตก  หัก (Fracture) หรือเคลื่อน  (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

         . สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ   สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ

          การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล  การนัดหยุดงาน

         . อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ

          อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัว างนิวเคลียร์

         ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

 

2.)           ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

 

  ก.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

 

   ข.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุใก้เกิดการทะเลาะวิวาท

 

   ค.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมิ หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม

  ง.ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาหรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฏหมาย

  

หมายเหตุ
    - รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
    - ในกรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้นๆ
    - ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มตามที่ระบุในกรมธรรม์และท่านได้ออกเดินทางตรงไปยังต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่พักหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
    - ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ ฉบับนี้ได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
ประกันการเดินทาง
    

 

บริษัท คัลเลอร์ฟูล ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด ( Colorful Holiday Travel Co.,Ltd. )
12 ซ.รามอินทรา 35 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 02-973-1995 (AUTO) แฟกซ์ : 02-973-0799 HOTLINE : 081-3580166 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06784 กรมการท่องเที่ยว